ÜLDSÄTTED

1. Käesolev liikme eeskiri reguleerib Spordiklubi “Balti Bowling” liikmete vastuvõtmist, liikmeskonnast kustutamist, tegevus- ning käitumisjuhiseid liikmetele ja muid reegleid, mida ei ole reguleeritud klubi põhikirjaga.
2. Klubi liikmeteks võivad olla täiskasvanud, s.o. 18-aastased ja vanemad füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad klubi põhikirja, käesolevat juhist, osalevad aktiivselt klubi tegevuses, tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja liikmemaksu. Iga klubi liige omab üldkoosolekul ühe (1) hääle.
3. Alla 18-aastased füüsilised isikud, kes soovivad osaleda klubi tegevuses, võivad saada juuniorliikme staatuse. Juuniorliikmetel on samad õigused ja kohustused kui põhiliikmetel, nad saavad kasutada kõiki klubi poolt pakutavaid teenuseid ja tooteid, kuid ei oma hääleõigust üldkoosolekul.

LIIKMELISUS

4. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele avaldus, milles kajastatakse avaldaja isikuandmed ning juhatuse poolt nõutud muud andmed. Juuniorliikmel on vajalik esitada ka ühe lapsevanema nõusolek.
5. Isiku liikmeks saamise kohta teeb juhatus otsuse 14 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.
6. Isiku liikmelisus algab päevast, mil on jõustunud liikmeks vastuvõtmise otsus ja tasutud sisseastumismaks ning vähemalt ühe (1) kuu liikmemaks.
7. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Klubi juhatus kustutab klubist väljaastunu klubi liikmete nimekirjast.
8. Liikme võib juhatus kustutada liikmete nimekirjast juhul, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi liikmemaksu rohkem kui kolme (3) kuu vältel. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest kirjalikult teatada seitsme (7) päeva jooksul. Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
9. Üleminek juuniorliikmest põhiliikmeks toimub täiendavate protseduurideta ning täiendava sisseastumismaksuta kui juuniorliige täidab korrektselt põhikirja ja liikme eeskirja ning tal ei ole võlgnevust liikmemaksu osas.

SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUD NING MUUD TASUD

10. Klubi sisseastumis- ja liikmemaksu määrad kehtestab üldkoosolek. Kehtivad määrad on käesoleva eeskirja lisa.
11. Sisseastumismaks koos vähemalt ühe (1) kuu liikmemaksuga tuleb tasuda hiljemalt kahe (2) nädala jooksul arvates liikmeks vastuvõtmise otsuse kuupäevast. Sisseastumismaksu tähtajaks tasumata jätmise korral võib juhatus annulleerida vastuvõtmise otsuse.
12. Liikmemaks (kuuline) tuleb tasuda jooksva kuu viiendaks (5) kuupäevaks klubi arveldusarvele või sularahas. Ettemaksu tasumise tähtajad pikema perioodi eest (kvartal, poolaasta, aasta) tasutakse arvestusperioodi esimese kuu viiendaks (5) kuupäevaks või juhatuse poolt määratud tähtajaks.
13. Tasud klubi poolt osutatavate teenuste ja kaupade eest tuleb tasuda juhatuse poolt määratud korras ja tähtajaks.

KLUBI SÜMBOOLIKA KASUTAMINE

14. Klubi sümboolikaga atribuute kasutatakse juhatuse poolt kehtestatud korras. Klubi sümboolika hulka kuuluvad:

  • klubi ametlik nimetus
  • klubi logo (firmamärk)
  • klubi võistlussärk
  • sponsorite logod ja muud sümbolid

15. Üldjuhul on kohustuslik kasutada klubi sümboolikaga särke võistlustel, millel klubi ja/või tema liikmed ametlikult osalevad. Klubi sümboolikaga särke võib kasutada mitteametlikel võistlustel juhatuse loal.
16. Klubi sümboolika paigaldamine teistele objektidele tuleb kooskõlastada juhatusega.
17. Keelatud on kasutada määrdunud, määritud, katkisi ja muul viisil kahjustatud ning moonutatud atribuutikat ja sümboolikat.

OSALEMINE TREENINGUTEL JA VÕISTLUSTEL
18. Klubi treeninguid ja liikmete osalemist võistlustel koordineerib juhatus (või juhatuse liige).
19. Klubi treeningutel võivad osaleda ilma eelregistreerimiseta kõik klubi liikmed. Klubitreeningute plaan(id) ja tingimused avalikustatakse “kodusaalis”. Soovitatav on individuaalsed treeningajad kooskõlastada koordineeriva isikuga.
20. Klubi liikmete osalemist klubidevahelistel, spordiliitude, rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel organiseerib ja koordineerib klubi. Piiratud osavõtuga ja meeskondlikel võistlustel otsustab võistlejate (võistkonna) koosseisud juhatus.
21. Klubi liikme osalemine punktis 20 nimetatud võistlustel teiste klubide koosseisus või individuaalvõistlejana on lubatud klubi juhatuse kooskõlastusel.
22. Osalemisest teistel (mitteametlikel) võistlustel on soovitatav eelnevalt informeerida juhatust (koordineerivat liiget) ning teatada võistlustulemus.

RIKKUMISED JA KARISTUSED

23. Klubi põhikirja, liikme eeskirja ja muude juhatuse ning pädevate organite poolt vastuvõetud otsuste rikkumisel võib rikkunud liikmele juhatuse otsusega määrata järgmisi karistusi:

  • klubisoodustuste peatamine kuni üheks (1) hooajaks
  • võistlus- või klubi esindamise keeld kuni üheks (1) hooajaks
  • klubi liikmete nimekirjast kustutamine põhikirjas ettenähtud korras

24. Liikmele määratud karistuse võib juhatus ennetähtaegselt kustutada.

KINNITATUD SK “BALTI BOWLING” ÜLDKOOSOLEKU OTSUSEGA 15. novembrist 2019. a.

LISA NR 1

Klubi maksud ja tasud:

Liik

Põhiliikmele

Juuniorliikmele

Sisseastumismaks:

32 €

12,80 €

Liikmemaks:
1 kuus (tasumine kord kuus)

6,40 €

3,20 €

1 aasta (tasumine ettemaksuna)

64 €

32 €